Phương pháp học tiếng anh

CÁCH DÙNG, BÀI TẬP về các liên từ thường dùng trong tiếng Anh

Liên từ trong tiếng Anh dùng để nối hai phần trong cùng một câu, hai thành phần này có thể là danh từ, tính từ, trạng từ hoặc cũng có thể là 2 mệnh đề. Hãy cùng chuyên mục ngữ pháp tiếng Anh của Langmaster khám phá cách dùng, bài tập về các liên từ thường dùng trong tiếng Anh để hiểu hơn về cấu trúc ngữ pháp này nhé.

CÁCH DÙNG CÁC LIÊN TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH


Liên từ trong tiếng anh là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu.
Ví dụ:
Liên từ đẳng lập: and, but, or, nor, for, yet, so.
Liên từ phụ thuộc: although, because, since, unless.
 

1. Các loại liên từ trong tiếng Anh

 
 • Từ đơn ví dụ: and, but, because, although
 • Từ ghép (thường kết thúc bằng as hoặc that)ví dụ: provided that, as long as, in order that
 • Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ) ví dụ: so...that

 

2. Hai cách dùng liên từ trong tiếng Anh theo cấu tạo

 

+ Liên từ đẳng lập

 
Cách dùng liên từ đẳng lập trong tiếng Anh: được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai trò ngữ pháp độc lập với nhau. Đó có thể là các từ đơn hoặc các mệnh đề.
 
Vị trí: luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết
 
Các liên từ đẳng lập thường gặp trong tiếng Anh: and, but, or, nor, for, yet, so
 
Một liên từ đẳng lập nối các phần có vai trò ngữ pháp tương đương hoặc ngang bằng nhau trong câu. Một liên từ đẳng lập cho thấy các thành phần mà nó liên kết có cấu trúc và tầm quan trọng tương tự nhau. Hãy xem những ví dụ sau – 2 thành tố trong ngoặc vuông được nối với nhau bởi một liên từ đẳng lập
 • I like [tea] and [coffee].
 • [Ram likes tea], but [Anthony likes coffee].
 
Liên từ đẳng lập luôn đứng giữa các từ hoặc mệnh đề mà nó liên kết. Khi một liên từ đẳng lập nối các mệnh đề độc lập thì luôn có dấu phẩy đứng trước liên từ
 • I want to work as an interpreter in the future, so I am studying Russian at university.
Tuy nhiên, nếu các mệnh đề độc lập ngắn và tương tự nhau thì dấu phẩy không thực sự cần thiết:
 • She is kind so she helps people.
Khi “and” đứng trước từ cuối cùng trong một dãy liệt kê, thì có thể có dấu phẩy hoặc không
 • He drinks beer, whisky, wine, and rum.
 • He drinks beer, whisky, wine and rum.
Có một mẹo nhỏ để nhớ 7 liên từ ngắn và đơn giản.F A N B O Y SFor And Nor But Or Yet So
 
Ví dụ:
- Jack and Jill went up the hill.
- The water was warm, but I didn't go swimming.
 

+ Liên từ phụ thuộc

 
Cách dùng liên từ phụ thuộc trong tiếng Anh: được dùng để nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính của câu. Phần lớn liên từ trong tiếng Anh đều là liên từ phụ thuộc.
 
Vị trí: thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc.
 
Các liên từ phụ thuộc thường dùng trong tiếng Anh: after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while
 

Tham khảo: Tuyển tập 40 câu ‘xin lỗi’ hay nhất trong tiếng Anh

 

Chú ý: Mệnh đề chính liên từ phụ thuộc mệnh đề phụ

 
VD: Ram went swimming although it was raining

Một mệnh đề phụ thuộc “phụ thuộc” vào mệnh đề chính. Nó không thể đứng một mình như là câu độc lập được. Hãy tưởng tượng xem nếu ai đó nói với bạn “ Hello! Although it was raining”, bạn sẽ hiểu như thế nào? Vô nghĩa! Nhưng mệnh đề chính (hoặc mệnh đề độc lập) thì có thể đứng riêng một mình. Bạn sẽ hiểu rõ ý nếu có người nói rằng: “Hello! Ram went swimming.”Liên từ phụ thuộc luôn luôn đứng ở đầu mệnh đề phụ thuộc. Nó “giới thiệu” mệnh đề phụ thuộc. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc đôi khi cũng có thể đứng sau hoặc trước mệnh đề chính. Do vậy trong tiếng Anh cũng có thể có hai cấu trúc sau: Ram went swimming although it was raining. Although it was raining, Ram went swimming

3. Cách dùng liên từ trong tiếng Anh theo chức năng - Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh.

 

+ Liên từ diễn tả thời gian

 
Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh
 • While: she was eating while her husband was fixing his car
 • When: when you develop products, it is important to conduct a market research
 • Since: he has served this company since he graduated
 • Before: Before you leave the office, remember to turn off all the lights
 • After: After he returned to the office, he got a private phone call
 • As soon as: As soon as I come home, please let her know
 

+ Liên từ diễn tả lý do

 
Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh
 
 • Because: Because it was submitted late, the report was returned
 • Since: Since you left him, he is now addicted to wine
 • As: The economy added 10,000 jobs in the second quarter as ber domestic demands encouraged companies to hire more workers
 

+ Liên từ diễn tả sự nhượng bộ

 
 - Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh
 
Although/ though/even he is inexperienced, he is still appreciated by the whole staff
 
 - Liên từ diễn tả điều kiện:
 
  Các liên từ thường dùng trong tiếng Anh
 
 • If/once: If you want to see him, call me any time
 • Unless: Unless he calls, I will leave right away
 • As long as (miễn là): he agrees to take the job as long as the salary is high
 • Provided that/ providing: I will lend him money provided that he pays me on time
 
 - Liên từ diễn tả mục đích: She buys a lovely doll so that/in order that her daughter can play with it at home
 
 - Liên từ diễn tả sự đối lập: While/whereas: she keeps spending much money while her parents try to earn one single penny.
 
Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc hoặc mới bắt đầu: http://langmaster.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-hieu-qua-cho-nguoi-mat-goc
 

BÀI TẬP VỀ LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH


BÀI TẬP về liên từ trong tiếng Anh - BÀI TẬP 1


Chọn liên từ phù hợp để điền vào chỗ trống
 
1. The sky was gray and cloudy. ________, we went to the beach.
A. Consequently            B. Nevertheless        C. Even though        D. In spite of
2. I turned on the fan __________ the room was hot.
A. due to                        B. despite                 C. even though         D. because
3. Sam and I will meet you at the restaurant tonight ________ we can find a baby-sitter.
A. although                    B. unless                   C. otherwise             D. only if
4. Carol showed up for the meeting ________ I asked her not to be there.
A. even though               B. despite                 C. provided that       D. because
5. You must lend me the money for the trip. ________, I won’t be able to go.
A. Consequently            B. Nevertheless        C. Otherwise            D. Although
6. The road will remain safe ________ the flood washes out the bridge.
A. as long as                   B. unless                   C. providing that      D. since
7. The roles of men and women were not the same in ancient Greece. For example, men were both participants and spectators in the ancient Olympics. Women, ________ were forbidden to attend or participate.
A. nevertheless                                                   B. on the other hand
C. therefore                                                        D. otherwise
8. The windows were all left open. _____, the room was a real mess after the windstorm.
A. Nevertheless              B. However              C. Consequently       D. Otherwise
9. It looks like they’re going to succeed ________ their present difficulties.
A. despite                       B. because of            C. even though         D. yet
10. ________ Marge is an honest person, I still wonder whether she’s telling the truth about the incident.
A. In spite of                  B. Since                    C. Though                D. In the event that
 

Bài tập về liên từ trong tiếng Anh - BÀI TẬP 2


Sử dụng các liên từ trong ngoặc để viết lại câu
 
1. He couldn’t sleep although he was very tired. (in spite of)
………………………………………………………………………………….
2. Although he’s got a Vietnamese name, he’s in fact a Cambodian. (despite)
………………………………………………………………………………….
3. In spite of her injured feet, she managed to get home before dark. (although)
………………………………………………………………………………….
4. In spite of not having eaten for three days, he didn’t feel hungry. (even though)
………………………………………………………………………………….
5. He decided to get the job although the salary was low. (in spite of)
………………………………………………………………………………….
6. They lost the match, although they were a better team. (despite)
………………………………………………………………………………….
7. We didn’t go fishing because the water was rough. (because of)
………………………………………………………………………………….
8. She stayed at home because of her mother’s sickness. (because)
………………………………………………………………………………….
9. Although Mr. David is rich, he couldn’t afford to buy such a villa. (in spite of)
………………………………………………………………………………….
10. Despite my like for black coffee, I cannot drink it in the evening. (although)
………………………………………………………………………………….

Trên đây là cách dùng, bài tập cũng như ví dụ về các liên từ thường dùng trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết này đã mở mang kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình.

Langmaster chúc bạn học tiếng Anh thành công!
 
 

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

Các khoá học Offline tại trung tâm

 • Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.
 • Cam kết đầu ra bằng văn bản.
 • Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.
 • Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.
 • Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic

Chi tiết


Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến